top of page

Algemene Voorwaarden GreenWise Holland B.V.

 

1. Definities

 

De onderstaande geschreven definities hebben in het kader van de Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan GWH de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.2 Opdrachtnemer: GreenWise Holland B.V., gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 77752589, hierna te               noemen “GWH”.

1.3 Medewerker: een natuurlijk persoon die al dan niet op basis van een overeenkomst van opdracht, detacheringsovereenkomst of

     arbeidsovereenkomst werkzaam bij of verbonden is aan GWH in de uitvoer van de Overeenkomst.

1.4 Bescheiden: alle informatie die door GWH bij Opdrachtgever is opgevraagd voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht.  

1.5 Opdracht/ Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij GWH zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten.

1.6 Vertrouwelijke informatie: alle niet openbare informatie van de andere partij, in welke vorm dan ook, waarvan een partij redelijkerwijs moet

      vaststellen dat het vertrouwelijke informatie betreft, waaronder begrepen informatie over bedrijfsprocessen, financiële informatie,

      technische informatie, informatie over procedures, persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen.

1.7 Werkzaamheden: alle door GWH ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door       GWH zijn aanvaard, waaronder begrepen het geven van adviezen, alsmede alle daaruit voor GWH voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

 

2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten,

     hoe ook genaamd, waarbij GWH zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor

     GWH voortvloeiende werkzaamheden.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2011, opgesteld door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus en

     NL ingenieurs (de “DNR 2011”, eerste herziening, juli 2013). GWH streeft ernaar in deze algemene voorwaarden gelijkluidende of voor

     Opdrachtgever gunstigere voorwaarden op te nemen.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk

     zijn overeengekomen.

2.4 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de Overeenkomst dan geldt de in de Overeenkomst

      opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.5 De Overeenkomst geeft, samen met deze algemene voorwaarden, de volledige afspraken tussen partijen weer met betrekking tot de

      Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen

      te vervallen.

 

3. Gegevensverstrekking Opdrachtgever

 

3.1 Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die GWH naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de

     door GWH gewenste vorm en tijdig ter beschikking van GWH te stellen.

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van

      derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

3.3 Opdrachtgever vrijwaart GWH voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

3.4 Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door GWH gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor GWH, vanwege

      het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

3.5 GWH heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid

      genoemde verplichtingen heeft voldaan.  

3.6 Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal GWH de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

 

4. Uitvoering Opdracht

 

4.1 GWH voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 GWH bepaalt in samenspraak met de Opdrachtgever de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).

4.3 GWH heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door GWH aan te wijzen derde.

 

5. Wet en -(Beroeps)Regelgeving

 

5.1 Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor GWH voortvloeien uit de toepasselijke wet en -(beroeps)regelgeving.

5.2 Verwerking van persoonsgegevens door GWH vindt plaats conform de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming

      van persoonsgegevens, waaronder begrepen verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). GWH neemt

      passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de door haar voor de uitvoer van de Overeenkomst

      verwerkte persoonsgegevens.

5.3 GWH sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door GWH aan de voor hem

      geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.

5.4 Zowel Opdrachtgever als GWH zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

5.5 De in dit artikel opgenomen bepalingen duren ook na beëindiging van de Overeenkomst voort.

 

6. Geheimhouding

 

6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

6.2 Indien GWH op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de

      bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken is zij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van

      haar geheimhoudingsplicht en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

6.3 De in dit artikel opgenomen bepalingen duren ook na beëindiging van de Overeenkomst voort.

 

7. Overmacht

 

7.1 Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van

     art. 6:75 van het Burgerlijk Wetboek dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op

     de overeengekomen wijze   na te komen.

7.2 Partijen kunnen de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt.

      Als deze periode   langer duurt dan drie maanden, is ieder van partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot

      vergoeding van schade aan de andere part.

7.3 Indien GWH bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is GWH gerechtigd

     de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een

     afzonderlijke transactie.

 

8. Tarieven en kosten

 

8.1 De door GWH uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van een vaste prijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen

      uitdrukkelijk anders overeenkomen. Betaling is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is

      overeengekomen. Eventuele reis- en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

8.2 Opdrachtgever stemt in met de betaling van een voorschot van 25% (inclusief btw) van de totale waarde van de Overeenkomst. Opdrachtgever is

      verplicht deze voorschotnota en/of voorlopige nota binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een

      reden zijn voor GWH om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

8.3 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen wijzigen, heeft GWH vanaf drie maanden

      na de totstandkoming van de Overeenkomst het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.4 Omzetbelasting zal conform wet- en regelgeving apart in rekening gebracht worden over alle door GWH aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

8.5 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke

      Personen, beslag ten laste van of surséance van betaling van Opdrachtgever, dan wel wanneer Opdrachtgever enige uit hoofde van de wet,

      de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt, zijn alle vorderingen van GWH op

      Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

9. Betaling

 

9.1 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden dient betaling door Opdrachtgever van de aan GWH

      verschuldigde bedragen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen

      na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van GWH.

9.2 Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is GWH

      gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente en (incasso) kosten in rekening te brengen.

9.3 Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle

      daadwerkelijk door GWH gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot

      de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

9.4 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van al hetgeen Opdrachtgevers

      uit welke hoofde ook aan GWH verschuldigd zijn.

9.5 Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van GWH daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat

      een voorschot binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, dan is GWH gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze

      onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door GWH te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is

      GWH gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al

      hetgeen Opdrachtgever aan GWH uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.6 GWH heeft het recht door Opdrachtgever gedane betalingen in de eerst plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering

       van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voorts kan GWH, zonder daardoor in verzuim te komen,

       een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. GWH kan eveneens volledige aflossing

       van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.

 

10. Termijnen

 

10.1 Als tussen Opdrachtgever en GWH een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever

       verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze

       ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en GWH in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te

       worden uitgevoerd.

10.2 Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met

        zoveel woorden tussen Opdrachtgever en GWH (schriftelijk) overeengekomen is.

 

11. Klachten

 

11.1 Klachten met betrekking tot de Werkzaamheden en/of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag dienen schriftelijk binnen twee maanden

       na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen twee maanden na de ontdekking van het

       gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan GWH te worden kenbaar gemaakt.

11.2 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover GWH te kennen heeft

       gegeven dat zij de reclame gegrond acht.

11.3 In geval van een terechte klacht heeft GWH de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of

       opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Werkzaamheden tegen een

       restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds gedane betaling.

11.4 Indien een klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de klacht.

 

12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 

12.1 GWH is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan GWH geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden

       heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.

12.2 De aansprakelijkheid van GWH is beperkt tot de vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van een

       (samenhangende serie van)   toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoer van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door GWH of

       haar Medewerker(s) niet in acht nemen   van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de redelijke bekwaamheid, waarop door Opdrachtgever bij

       het uitbrengen van adviezen en/of de uitvoer van de   Werkzaamheden door GWH mag worden vertrouwd.

12.3 Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.  

12.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.5 Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. GWH heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken

       door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart GWH voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan GWH geen, onjuiste

       of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

12.7 Opdrachtgever vrijwaart GWH voor aanspraken van derden (Medewerkers van GWH en door GWH ingeschakelde derden daaronder begrepen) die

       in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige           situaties in diens bedrijf of organisatie.

12.8 Het bepaalde in de leden 1 t/m 8 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van GWH

       jegens Opdrachtgever.

 

13. Opzegging

 

13.1 Partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken door middel van een schriftelijke kennisgeving

       aan de andere partij. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd Overeenkomstig

       de door GWH opgegeven Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

13.2 Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft GWH recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te

       maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die GWH reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit

       eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - de eventuele kosten met betrekking tot onder aanneming).  

 

14. Opschorting en ontbinding

 

14.1 GWH is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte

       van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, als:

  • Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt;

  • GWH goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Als GWH goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; en,

  • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.                                                                                                                                                                 

14.2 Als GWH de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

14.3 GWH is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat van haar onmogelijk, of naar

       maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer nakoming van de Overeenkomst kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins

       zodanige omstandigheden voordoen, dat van haar in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst mag worden gevergd.

14.4 Als de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van GWH op Opdrachtgever direct opeisbaar.

14.5 GWH behoudt ingeval van opschorting en ontbinding het recht schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

 

15. Vervaltermijn

 

15.1 De aansprakelijkheid van GWH vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

15.2 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit

       welke hoofde ook jegens GWH in verband met het verrichten van Werkzaamheden door GWH, in ieder geval na één jaar na het moment

       waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet

       de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling.

 

16. Elektronische communicatie

 

16.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen partijen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken

       van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan

       dat verzending van correct geadresseerde e-mails over en weer zijn ontvangen.

16.2 Opdrachtgever en GWH zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het

       gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet

       beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, vervorming, onderschepping

       of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking

       van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere

       voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande

       geldt eveneens voor het gebruik dat GWH daarvan maakt in haar contacten met derden.

16.3 Zowel Opdrachtgever als GWH zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van

       het optreden van voornoemde risico’s.

16.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden

       elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 

17. Anti-wervingsbeding

 

      Opdrachtgever zal geen Medewerkers van GWH aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te

      treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, Werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van

      de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

 

18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

18.1 De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

18.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

 

19. Reparatieclausule nietigheden

 

19.1 Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of

       niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg

       hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

19.2 Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van

       de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet

       worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke

       bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

 

20. Wijziging en vindplaats van deze algemene voorwaarden

 

20.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

20.2 Wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor Opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging

        of aanvulling aan Opdrachtgever.

bottom of page